Všeobecné smluvní podmínky (OWU)

Všeobecné obchodní podmínky

Technovo sp. z o.o.

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek platí následující definice jednotlivých pojmů:

 1. VOP – tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 2. Společnost – Technovo sp. z o.o. se sídlem v Domanicích 69, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Vratislav-Fabrycznu ve Vratislavi, VI obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000849578.
 3. Objednatel – každý podnikatel, který v rámci své podnikatelské činnosti uzavírá se Společností Smlouvu.
 4. Smluvní strany – obě strany Smlouvy (Společnost a Objednatel).
 5. Smlouva – jakákoli smlouva uzavřená Společností, jejímž předmětem je úplatný převod Společnosti na druhou stranu smlouvy o vlastnictví movitého majetku a vydání této věci, a jejíž druhou stranou není spotřebitel; Smlouvou může být zejména kupní smlouva nebo smlouva o dodávkách ve smyslu občanského zákoníku.
 6. Zboží – výrobky zařazené do sortimentu Společnosti nabízené Objednateli.

 

Obecné

 1. VOP vymezují pravidla spolupráce mezi Stranami při prodeji Zboží a vztahují se na všechny smlouvy uzavírané s podnikateli.
 2. VOP jsou nedílnou součástí všech nabídek Společnosti, jakož i každé Smlouvy.
 3. Předpokládá se, že podpisem Smlouvy nebo zadáním objednávky Objednatelem se rozumí přijetí a přijetí VOP bez výhrad
 4. Smluvní vztahy mezi Společností a Objednatelem se řídí výhradně ustanoveními těchto VOP. Použití jakékoli jiné standardní smlouvy uzavřené Objednatelem je vyloučeno. Standardní smlouvy používané Objednatelem platí pouze v případě, že Společnost písemně souhlasí s jejich použitím.
 5. Uzavření samostatné Smlouvy vylučuje použití těchto VOP pouze v rozsahu, v jakém je v nich upraveno odlišně. Odlišná ujednání mezi stranami dohodnutá a písemně potvrzená mají přednost před ustanoveními VOP.
 6. Veškeré informace zveřejněné na webových stránkách Společnosti, publikacích, prezentacích a jakýchkoli dalších materiálech o Zboží, včetně zejména popisů, katalogů, brožur, ilustrací, fotografií, výkresů, reprezentací, údajů nebo technických parametrů, cen atd. nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku (i když je vedle ní cena), ale pouze výzvu k uzavření smlouvy.

 

 

Objednávky a individuální smluvní ujednání

 1. Minimální hodnota objednávky je 20,00 PLN netto, s výjimkou objednávek zadaných prostřednictvím internetového obchodu provozovaného společností.
 2. Objednávka se považuje za přijatou k provedení, pokud je potvrzena Společností písemně, elektronicky nebo faxem, nebo pokud je Zboží doručeno.
 3. Zadané objednávky jsou závazné.
 4. Jakákoli změna nabídky a/nebo objednávky musí být provedena písemně pod hrozbou neplatnosti.
 5. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti se zavedením změn objednávky objednávající stranou nese objednávající strana.
 6. Společnost si vyhrazuje právo účtovat Objednateli skutečné náklady, které Společnosti vzniknou v případě odstoupení Objednatele od objednávky, ale tyto náklady nesmí být vyšší než hodnota objednávky.
 7. Individuální ujednání učiněná v průběhu jednání, zejména ujištění o konkrétních vlastnostech Zboží nebo jeho konkrétní funkčnosti, jakož i informace o lhůtách a termínech oprav, jsou závazná, dokud nejsou výslovně písemně nebo elektronicky potvrzena Společností.
 8. Zaměstnanci Společnosti působící mimo sídlo Společnosti jsou oprávněni zprostředkovávat přijímání objednávek.

 

Skvělá cena za

 1. Ceny uváděné Společností znamenají ceny v PLN, bez daně z přidané hodnoty (DPH). Ceny jsou platné ze závodu/skladu společnosti v zemi bez DPH a nezahrnují náklady na montáž, instalaci, uvedení do provozu (viz zvláštní montážní podmínky), jakož i náklady na balení, dopravu, dopravu a pojištění.
 2. Společnost si vyhrazuje právo změnit ceny uvedené v nabídce v případě změny cenových faktorů.
 3. V případě neexistence zvláštních ujednání si společnost vyhrazuje právo zvolit podle svého uvážení jak formu a dopravní prostředek, tak typ balení. Společnost v tomto ohledu nenese odpovědnost.
 4. Náklady na dopravu uvedené Společností jsou orientační a Společnost nenese žádnou odpovědnost v případě změn těchto nákladů.

 

Platební podmínky

 1. Faktury s DPH jsou doručovány poštou nebo elektronicky.
 2. Faktury s DPH vystavené Společností jsou splatné v plné výši do 14 dnů ode dne vystavení faktury. Ve zvláštních případech si Společnost vyhrazuje právo stanovit jiná platební pravidla (platba předem, částečná platba, akreditiv nebo jiný).
 3. Datem platby se rozumí datum připsání na bankovní účet Společnosti. Pokud je Objednatel v prodlení s platbou, může Společnost požadovat maximální úrok z prodlení.
 4. V případě zahraničních dodávek si Společnost vyhrazuje právo požadovat jistotu ve formě otevření potvrzeného, neodvolatelného, splatného akreditivu v jedné z bank určených Společností ve svůj prospěch nebo zřídit jiné rovnocenné cenné papíry.
 5. Společnost nejprve započte platby objednávající strany proti splatné dlužné ceně a souvisejícím vedlejším pohledávkám. Pokud je splatných více dluhů, má společnost právo započíst platbu proti dluhu, který byl splatný v minulosti.
 6. Společnost je oprávněna upustit od provádění následných příkazů Objednatele, dokud Objednávající strana neuhradí Společnosti všechny platby po splatnosti spolu se splatnými úroky. Kromě toho má Společnost v případě prodlení Objednatele s úhradou splatných faktur právo zkrátit lhůtu splatnosti následných faktur nebo požadovat předplacení až do výše 100 % hodnoty objednávky před převodem následných objednávek k provedení.
 7. Pokud má Společnost po předložení nabídky nebo po uzavření Smlouvy s Objednatelem pochybnosti o solventnosti Objednatele, je oprávněna požadovat od Objednatele před provedením objednávky zaplacení celé ceny nebo poskytnout záruku ve lhůtě stanovené Společností. Společnost je dále oprávněna odstoupit od smlouvy po neúčinném uplynutí lhůty pro zaplacení celé ceny nebo poskytnutí jistoty. Má-li Společnost pochybnosti o solventnosti Objednatele po dodání Zboží Objednateli, cena se stává splatnou ke dni, kdy má Společnost pochybnosti o platební schopnosti Objednatele.
 8. Za okolnosti opravňující k pochybnostem o solventnosti objednávající strany se považují:
 1. a) platební neschopnost ve smyslu článku 11 zákona ze dne 28. února 2003. insolvenční zákon (tj. Sbírka zákonů z roku 2016, položka 2171 s následnými změnami),
 2. b) hrozba platební neschopnosti ve smyslu čl. 6 odst. 3 zákona ze dne 15. května 2015. zákon o restrukturalizaci (tj. Sbírka zákonů z roku 2017, položka 1508 s následnými změnami),

(c) prodlení s úhradou Kupujícím za splatnou fakturu vystavenou Společností delší než 14 dnů.

 1. Objednávající strana má právo započíst nebo zadržet zboží pouze tehdy, pokud jsou její protinároky určeny konečným rozsudkem, nezpochybněným nebo uznaným společností.

 

Výhrada vlastnictví

 1. Společnost si vyhrazuje vlastnictví prodaného Zboží až do zaplacení plné ceny. Převod vlastnického práva ke Zboží na Objednatele se uskuteční v okamžiku zaplacení ceny spolu s případnými úroky z prodlení s platbou.
 2. Objednatel není oprávněn Zboží dále prodat před zaplacením celé ceny Společnosti.
 3. Pokud Objednatel jedná v rozporu se Smlouvou, zejména neuhradí splatné platby včas, je Společnost oprávněna neprodleně vyzvednout Zboží na náklady Objednatele.

 

. Doručení

 1. Společnost uplatňuje následující dodací podmínky Zboží v souladu s pravidly Incoterms 2010:

(a) vyzvednutí objednávající stranou ze skladu společnosti (Incoterms 2010 na základě EXW), nebo

(b) přeprava kupujícímu (Incoterms 2010 na základě DAP).

 1. Podmínky dodání Zboží jsou vždy uvedeny v nabídce Společnosti zaslané v reakci na žádost Objednatele o cenovou nabídku nebo v potvrzení Společnosti o přijetí objednávky Objednatelem.
 2. Termín dodání se počítá ode dne přijetí objednávky k provedení Společností. Přijetí příkazu k provedení závisí na doručení všech dokumentů, které je zadavatel povinen poskytnout, jako jsou požadovaná povolení, výjimky, vysvětlení, schválení plánů, dodržování dohodnutých platebních podmínek a dalších povinností, jakož i splnění všech technických otázek, které strany stanovily při uzavření smlouvy. Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny včas, dodací lhůta se přiměřeně prodlouží.
 3. Společnost nenese odpovědnost za neplnění nebo nesprávné plnění závazků podle této smlouvy, pokud je neplnění nebo nesprávné plnění závazků způsobeno okolnostmi mimo kontrolu společnosti, a to i přes vynaložení náležité péče (vyšší moc). Výše uvedené okolnosti se berou v úvahu zejména: zásahy živlů, narušení kolektivního života, včetně stávek a nepokojů, úřední akce, neuskutečněné nebo předčasné dodávky subdodavatelů společnosti a jiné, nepředvídatelné, nevyhnutelné události. Výskyt takových událostí zbavuje Společnost povinnosti dodržovat povinnosti vyplývající z uzavřených Smluv po dobu trvání narušení a v rozsahu jeho dopadu.
 4. Nástup vyšší moci a její očekávané trvání

Společnost bude informovat Objednatele neprodleně a v co největší míře. Objednávající strana může odstoupit od Smlouvy do 7 dnů od obdržení informace o výskytu vyšší moci.

 1. Zavedení změn objednávky Objednatelem může mít za následek prodloužení lhůty pro provedení objednávky, za kterou Společnost neodpovídá.
 2. Vyzvednutí Zboží probíhá v sídle Společnosti neprodleně po oznámení, písemně nebo elektronicky, o připravenosti Společnosti k vyzvednutí. Náklady na převzetí nese objednávající strana. Dílčí dodávky jsou povoleny v přiměřeném rozsahu.
 3. Nevyzvedne-li Objednatel objednané Zboží v dohodnutém termínu nebo odmítne-li jej vyzvednout, má Společnost právo odstoupit od smlouvy po uplynutí 7 dnů od sjednaného data převzetí podáním prohlášení Objednateli do 7 dnů od vzniku podmínky pro odstoupení od smlouvy. Společnost pak může po Objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty objednávky.
 4. Vrácení dodaného Zboží je možné pouze ve výjimečných případech, po uzavření samostatné dohody s Objednatelem v tomto ohledu. V takovém případě budou Objednateli účtovány náklady na opětovné převzetí Zboží do skladu Společnosti ve výši 20% netto ceny v případě profilů a 10% netto ceny v případě příslušenství. Podmínkou pro vrácení Zboží je absence jakéhokoliv poškození, stopy užívání a vrácení Zboží v původním obalu.

Průchod nebezpečí

 1. Veškeré zásilky, včetně vrácení, jsou na riziko kupujícího.
 2. Riziko náhodné ztráty nebo poškození Zboží přechází na Objednatele také v případě dohody o dodání na náklady Společnosti, při předání Zboží Objednateli, dopravci nebo jiné osobě jednající jménem Objednatele v sídle Společnosti a v jiných situacích při opuštění sídla Společnosti, bez ohledu na formu a dopravní prostředek (vlastní nebo třetí osobu). V případě zpoždění zásilky z důvodů, které jsou mimo kontrolu Společnosti, přechází nebezpečí na Objednatele v den, kdy je Společnost připravena provést přepravu. Totéž platí pro dílčí dodávky.

 

Záruka

 1. Objednatel je povinen prohlédnout Zboží ihned po dodání a neprodleně písemně nebo elektronicky oznámit Společnosti zjištěné vady za podmínek popsaných níže. Pokud oznamovatel neoznámil společnosti vady v souladu s následujícími podmínkami, považuje se zboží za přijaté bez výhrad
 2. Společnost neodpovídá za škody na Zboží způsobené při přepravě. Zjištění ztráty, nedostatků nebo poškození zásilky se zaznamená do přepravních dokladů. Chybějící příslušná poznámka na přepravním dokladu se rovná převzetí Zboží Objednatelem bez výhrad.
 3. S výhradou výše uvedeného bodu 2 by měly být jakékoli kvantitativní a generické nedostatky nahlášeny do 7 dnů od data propuštění zboží do skladu společnosti v případě dodávek na základě EXW nebo data přijetí nepoškozené zásilky v případě dodávek na základě DAP.
 4. V případě zjištění jiné než kvantitativní a obecné odlišnosti by oznámení mělo proběhnout neprodleně poté, co Objednatel vadu zjistí, nejpozději však do 7 dnů od vydání Zboží nebo odhalení vady, pokud pravděpodobná hodnota škody přesahuje 1.500,00 PLN, a nejpozději do 30 dnů ode dne vydání Zboží nebo odhalení vady,  pokud hodnota škody nepřesáhne 1 500,00 PLN.
 5. Zjistí-li Objednatel vadu kvality dodaného Zboží, za kterou Společnost odpovídá, je povinna dle vlastního uvážení vadu odstranit nebo dodat Zboží bez vad ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem, s přihlédnutím k technickým možnostem Společnosti. Pokud je odstranění vady nebo dodání Zboží bez vad nemožné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady, může Společnost od Smlouvy odstoupit.
 6. Množstevní nedostatky, za které je Společnost odpovědná, budou doplněny ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem s přihlédnutím k technickým možnostem Společnosti.
 7. Odpovědnost ze záruky se nevztahuje na škody způsobené běžným opotřebením, používáním Zboží nebo jinými událostmi, za které Společnost neodpovídá.
 8. Předložení kvantitativních nebo kvalitativních výhrad neopravňuje Objednatele k odmítnutí převzetí Zboží a pozastavení platby.

 

Omezení odpovědnosti

 1. V plném rozsahu povoleném zákonem je vyloučena odpovědnost společnosti za neplnění nebo nesprávné plnění smlouvy, jakož i odpovědnost z jakéhokoli jiného důvodu (zejména odpovědnost za občanskoprávní delikt), s výjimkou úmyslného pochybení a případů popsaných ve VOP.
 2. Odpovědnost Společnosti za škodu způsobenou třetím osobám Zbožím dodaným Objednateli Společností, včetně škody, kterou jim způsobil nebezpečný výrobek, je vyloučena.
 3. Společnost neodpovídá za užitečnost a užitečnost Zboží pro účely zamýšlené Objednatelem, jakož i za způsob užívání Zboží Objednatelem, a Společnost neodpovídá za řádnou montáž Zboží, pokud ji sama neuskutečnila.
 4. Pokud je Společnost odpovědná za škodu, je její odpovědnost omezena na skutečné ztráty vzniklé Objednatelské straně.
 5. V rozsahu, v jakém je odpovědnost společnosti vyloučena nebo omezena, se takové vyloučení nebo omezení odpovědnosti vztahuje také na všechny subjekty uvedené v článku 474 občanského zákoníku, zejména na zaměstnance, zástupce, zmocněnce a další osoby jednající za společnost nebo jejím jménem na základě smluv uzavřených se společností

Autorské právo

 1. Společnost má vlastnické právo a autorská práva ke kopiím výkresů, ilustrací, fotografií, reprezentací, výpočtů, odhadů nákladů a dalších dokumentů poskytnutých nebo zpřístupněných Objednateli při uzavírání Smlouvy podle těchto VOP.
 2. Dokumenty uvedené v bodě 1 výše jsou určeny pouze pro účely související se Smlouvou mezi Stranami a Objednávající strana je nesmí používat k jiným účelům, ani nesmí být distribuovány, zveřejňovány, množeny, upravovány nebo zpřístupňovány třetím stranám, ať už zcela nebo zčásti, za použití jakékoli technologie nebo technických prostředků, bez předchozího výslovného písemného souhlasu Společnosti.
 3. Nic ve Smlouvě nelze vykládat tak, že Společností uděluje licenci, převod autorských práv nebo povinnost poskytnout licenci nebo převod autorských práv v budoucnu k některému z děl vzniklých v rámci plnění závazkového vztahu mezi Stranami, pokud se Strany nedohodnou jinak.
 4. Objednatel zaplatí Společnosti smluvní pokutu ve výši 50 % netto hodnoty dané objednávky, a to vždy v případě porušení ustanovení výše uvedeného bodu 2 Objednatelem.

Závěrečná ustanovení

 1. Místem plnění Smluv mezi Stranami je sídlo Společnosti.
 2. Jakékoliv změny a doplnění VOP může Společnost provést jednostranně kdykoliv, avšak pro Objednatele se stávají závaznými, pokud jde o následné objednávky, okamžikem doručení zprávy o změně způsobem, který mu umožní seznámit se se změněnými VOP. Pro jednotlivé objednávky platí VOP platné v době zadání objednávky. Změna ustanovení VOP po zadání objednávky je možná pouze formou dodatečné písemné dohody smluvních stran, vyhrazené pod hrozbou neplatnosti.
 3. Případné smluvní pokuty vyhrazené Společnosti nevylučují možnost Společnosti požadovat náhradu škody převodem své částky za obecných podmínek.
 4. Veškeré spory vzniklé přímo či nepřímo na základě uzavřených Smluv budou řešeny soudem příslušným pro sídlo Společnosti. Společnost je rovněž oprávněna uplatnit nároky u soudu příslušného v místě sídla Objednatele – v závislosti na jeho volbě.
 5. Převod práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy Objednatelem na třetí osoby vyžaduje písemný souhlas Společnosti pod hrozbou neplatnosti.
 6. Veškeré smluvní vztahy mezi stranami se řídí polským právem. Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, uzavřené ve Vídni dne 11. dubna 1980, a Úmluvy OSN o promlčecí lhůtě pro mezinárodní koupi zboží, uzavřené v New Yorku dne 14. června 1974, se na tyto smlouvy nevztahují.
 7. V případě, že jednotlivá ustanovení VOP jsou nebo se stanou neplatnými, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení.

 

 

 

PLATEBNÍ METODY

nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl